ISD Code India: +91
STD Code Roorkee: 01332
EPABX U.O.R. : 72349

Civil Engineering

Name Designation office Res office P&T Res P&T
K.G.Rangaraju Prof & Head 5219 5455 75569
Prem Krishna 5406 5442 72338
Gopal Ranjan 5405 5355 70613
P.K.Pandey 5404 5303
S.S.Saini 5411 5302
Anand Prakash 5412 5456 74438
Swami Saran 5413 5457
R.S.Tiwari 5423 5469 71495
Bhawani Singh 5414 5497
S.C.Jain 5415 5401
P.N.Godbale 5416 5499 75106
P.C.Jain 5433 5472 71589
C.L.Toshnival 5418 5473 71575
N.Vittal 5419 5477
V.C.Jain 5407 5474 74090
P.K.Swammee 5420 5475
R.C.Badjatia 5422 5478 74486
S.K.Agarwal 5421 5479 73190
S.K.Kaushik 5424 5482
A.K.Mathur 5425 5484
K.K.Khurana 5426 5486 72774
S.K.Pathak 5427 5488
D.S.Bhargwa 5429 5483
M K.Mital 5430 5466 70622
Arvind Kumar 5431 5449
H.C.Mendritata 5432 5410
G.L.Ashawa 5434 5409 74128
G.Ramaswami 5428 5471
A.K.Jain 5436 5489 74123
N.M.Bhandari 5439 5493 70046
A.S.R. Rao 5440 5498 75597
N Puri 5454 5485 73399
A.M.C.Srivastava 5447 5480 71519
A.K..Srivastava 5438 5481 74485
P.K.Jain 5444 5502 73311
K.K.Singh 5445 5503 74468
V.K.Gupta 5441 5491 70711
R.M.Vasan 5450 5504 71753
S.S.Jain 5435 5022 75038
Indu Malhotra 5451 5021 74009
Pradeep Kumar 5446 5021 74009
U.B.Chitravans 5459 5040 71553
Jagdish Prasad 5464 5104
D.Kashyap 5453 5025
A.K.Ahuja 5476 5050 74068
P.K.Garg 5462 5026 75060
S.K.Gosh 5463 5067 75329
O.P.Dubey 5461
Ajay Gairola 5460 5460 73445
Kamal Jain 5465 5027 74617
C.S.P.Ojha 5494
Satish Chandra 5468 5190
N.K.Samadhiya 5467 5052 75133
U.C.Kothari 5496 5119 74286
Pradeep Bhargwa 5495 73653
Renu Bhargwa 5458 5046
M.Parida 5448
Manoj Arora 5417 5120