ISD Code India: +91
STD Code Roorkee: 01332
EPABX U.O.R. : 72349

Earth Sciences

Name Designation office Res office P&T Res P&T
S.K.Upadhyay Prof & Head 5232 5365
B.B.S.Singal 5565 74337
A.K.Jain 5540 5599 73095
Ramesh Chandra 5544 5144
H.Sinval 5550 5600
B.Prakash 5543 5044
R.P.Gupta 5541 5567 70016
P.C.Mohan 5548 5819 74452
A.K.Awasthi 5542 5244 71518
S.S.Srivastava 5544 5172 75542
V.N.Singh 5546 5595
Sri Nivas Pandey 5570 5579 75739
A.K.Pachori 5566 5568 70173
R.M.Manikavasagam 5551 5035 71510
D.C.srivastava 5558 5112 75112
P.K.Gupta 5552 75528
A.K.Sen 5557 5037 75328
R.N.Anbalagan 5562 5054 71288
S.Mukhopdhya 5563 71549
I.Sarkar 5560 5007 75030
S.Balakrishan 5561 71653
A.K.Saraf 5549 5102 73675
Sandeep Singh 5559 5086 75043
D.K.Mukopdhaya 5564 75149
R.G.S.Sastri 5553 75048
G.J.Chakrapani 5080 76069
Mohd Israll 5078 5205
Sushil Bajpai 5079