SD Code India: +91
STD Code Roorkee: 01332
EPABX U.O.R. : 72349

Mechanical & Industrial Engineering

Name Designation office Res office P&T Res P&T
J.S.Saini Prof & Head 5242 5374 75156
C.P.Gupta 5668 352
R.Prakash 5669 277 72881
M.K.Khare 5675 5083 73897
D.P.Shukla 5681 74037
P.C.Gupta 5674 5014 74127
H.S.Shan 5680 5016 71024
S.Dalela 5671 5017 72389
S.P.Nigam 5677 5018 71297
V.K.Goyal 5673 5019 70013
M.Bhattacharya 5687 5013
S.R.Khanduja 5692 5168
S.C.Jain 5691 5142 70879
S.C.Solanki 5697 5134 75148
Bhupendra Singh 5686 70534
T.K.Battcharya 5688 76545
A.K.Agarwal 5683
K.N.Agarwal 5684 5121
C.L.Raina 5694
V.K.Jain 5672
J.K.Sharma 5695
S.R.Gupta 5690 5122 70228
Anil Kumar 5696
Ashok Kumar 5611
R.S.Khandewal 5612 5124
P.K.Ghose 5699 5082 71654
K.B.Moolchandani 5610 70767
Narendra Singh 5601 74100
Suman Batra 5614 5177
B.K.Mishra 5679 70175
Satish Sharma 5603 74461
A.K.TIwari 5689 76270
V.H.Saran 5682
Pradeep Kumar 5602 5130 70211
Dinesh Kumar 5670
Akhilesh Gupta 5613 5192