ISD Code India: +91
STD Code Roorkee: 01332
EPABX U.O.R. : 72349

Earthquake Engineering

Name Designation office Res office P&T Res P&T
S.Basu Prof & Head 5228 5506
Jai Krishna 5521 5442 72338
A.S.Arya 276 72631
P.N. Agrawal 5518 5354 73297
B.C.Mathur 5535 5505
S.K.Thakkar 5525 5299 74067
D.K.Paul 5522 5507 71007
M.K.Gupta 5524 73188
G.I.Prajapati 5523 5508 70609
R.C.Agrawal 5520 5509 73640
V.H.Joshi 5526 5510
H.R.Vasan 5556 5569 73727
Ashwani Kumar 5529 5511 70003
A.K.Mathur 5527 77245
S.Bandapadhya 5530 5110
S.Mukerjee 5528 75643
N.C.Singhal 5533 5023 76570
A.D.Pandey 5531 5041 70172
Kirat Pal 5539 74174
Pankaj 5534 5042
Vipul Prakash 5538 5456 74438
R.N.Dubey 5537 5057 75672
M.L.Sharma 5536 5055 75062
Amita Sinval 5517 5600
V.K.Gahlout 5126
J.P.Naryan 5127 5058
Daya shankar 5128 5062